Mundi.News

Bolívia, El Diario, Espanhol

Bolívia, El Diario, Espanhol

Bolívia, Opinión, Espanhol

Bolívia, Opinión, Espanhol

Colômbia, El Mundo, Espanhol

Colômbia, El Mundo, Espanhol

Equador, El Mercurio, Espanhol

Equador, El Mercurio, Espanhol

Equador, La Hora, Espanhol

Equador, La Hora, Espanhol

Paraguai, Popular, Espanhol

Paraguai, Popular, Espanhol

Uruguai, El Observador, Espanhol

Uruguai, El Observador, Espanhol

Bósnia Herzegovina, Oslobodenje , Bósnio

Bósnia Herzegovina, Oslobodenje , Bósnio

Chipre, Kribus Gazetezi, Turco

Chipre, Kribus Gazetezi, Turco

Chipre, Dialogos, Grego

Chipre, Dialogos, Grego

Holanda, Volkskrant.nl, Holandês

Holanda, Volkskrant.nl, Holandês

Holanda, Dse.nl, Holandês

Holanda, Dse.nl, Holandês

Guiana, Guyana Chronicle, Inglês

Guiana, Guyana Chronicle, Inglês

Guiana, Guyana Times, Inglês

Guiana, Guyana Times, Inglês

Suriname, Stabroeck News, Inglês

Suriname, Stabroeck News, Inglês

Suriname, Waterkant, Holandês

Suriname, Waterkant, Holandês

Bósnia Herzegovina, Avaz , Bósnio

Bósnia Herzegovina, Avaz , Bósnio

Espanha, El Mundo, Espanhol

Espanha, El Mundo, Espanhol

Inglaterra, The Guardian, Inglês

Inglaterra, The Guardian, Inglês

Inglaterra, The Sun, Inglês

Inglaterra, The Sun, Inglês

Notícias
Bolívia, El Diario, Espanhol

Bolívia, El Diario, Espanhol

Bolívia, Opinión, Espanhol

Bolívia, Opinión, Espanhol

Colômbia, El Mundo, Espanhol

Colômbia, El Mundo, Espanhol

Equador, El Mercurio, Espanhol

Equador, El Mercurio, Espanhol

Equador, La Hora, Espanhol

Equador, La Hora, Espanhol

Paraguai, Popular, Espanhol

Paraguai, Popular, Espanhol

Uruguai, El Observador, Espanhol

Uruguai, El Observador, Espanhol

Bósnia Herzegovina, Oslobodenje , Bósnio

Bósnia Herzegovina, Oslobodenje , Bósnio

Chipre, Kribus Gazetezi, Turco

Chipre, Kribus Gazetezi, Turco

Chipre, Dialogos, Grego

Chipre, Dialogos, Grego

Holanda, Volkskrant.nl, Holandês

Holanda, Volkskrant.nl, Holandês

Holanda, Dse.nl, Holandês

Holanda, Dse.nl, Holandês

Guiana, Guyana Chronicle, Inglês

Guiana, Guyana Chronicle, Inglês

Guiana, Guyana Times, Inglês

Guiana, Guyana Times, Inglês

Suriname, Stabroeck News, Inglês

Suriname, Stabroeck News, Inglês

Suriname, Waterkant, Holandês

Suriname, Waterkant, Holandês

Bósnia Herzegovina, Avaz , Bósnio

Bósnia Herzegovina, Avaz , Bósnio

Espanha, El Mundo, Espanhol

Espanha, El Mundo, Espanhol

Inglaterra, The Guardian, Inglês

Inglaterra, The Guardian, Inglês

Inglaterra, The Sun, Inglês

Inglaterra, The Sun, Inglês

Tailândia, Thairath, Tailandês“อนุทิน” เปิดกลยุทธ์สร้างอีสาน ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าเศรษฐกิจ เร่งขจัดความเอาเปรียบ สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก เปิดรับโอกาสทางการค้า-การลงทุน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ “Mobilizing New Isan for the Future of Thailand” ใจความตอนหนึ่งว่า ภูมิภาคนี้ คือ ภูมิภาคแห่งโอกาส รัฐบาลมียุทธศาสตร์ที่วางไว้เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการที่ชื่อว่าระเบียงเศรษฐกิจอีสาน มีฐานอยู่ที่นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคอีสานโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ไทยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการเติบโตเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ 4.4 ล้านล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนถึง 24% ของจีดีพี ภายในปี 2569 นี่คือโอกาสที่เข้ามาและเราต้องพร้อมในการเปิดรับโอกาส กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย

ข้อ 1 เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ตนถึงได้เร่งแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชน กลับมามีรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้น ขณะเดียวกันเราต้องสนับสนุนการทำ Crowdfunding หรือการระดมทุน จากผู้ที่สนใจในไอเดียหรือธุรกิจของชุมชน ให้มาร่วมทุนกันสร้างผลงาน พัฒนาต่อยอดในทางเศรษฐกิจ เราจะสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นมาได้ เราจะสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้อย่างมหาศาลเป็นแหล่งทุน ที่ไม่ต้องรอรัฐสนับสนุน

ข้อ 2 เมื่อในพื้นที่เกษตรยังเป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อเราอยู่ในยุคที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย การทำเกษตรต้องต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย ใช้ Data หรือข้อมูล และเทคโนโลยีในการบริหารงานเกษตร เพื่อให้สามารถวางแผนวิธีการทำงานให้เหมาะสมในการสร้างผลผลิต ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และเพิ่มกำไรให้มากยิ่งขึ้นได้

ข้อ 3 การสนับสนุน เรื่องการท่องเที่ยว และการส่งออกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power อีสานมีจุดขายที่โดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นในเชิงสถานที่ วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของผู้คน เราต้องเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยว และต้องรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมพอสมควร จากที่มาเยือนแล้วถ่ายรูป นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรม ซึ่งตรงนั้น เราต้องปรับตัวให้ทัน

ข้อ 4 เราต้องยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผังเมือง สมควรตอบโจทย์ทั้งคุณภาพชีวิตของคน และสิ่งแวดล้อม โครงข่ายการคมนาคมต่างๆจะต้องช่วยให้คนประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สนองตอบคนทุกกลุ่ม มีทางเลือกที่หลากหลาย กับประชาชน กระทรวงมหาดไทย เราคำนึงถึงในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ นโยบายน้ำประปาสะอาดดื่มได้ เป็นต้น

จากนั้น ข้อที่ 5 เราต้องพัฒนาคนและสนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษา หากเราต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เราก็ต้องมีนักเรียนนักศึกษาในสาย STEM ให้มากขึ้น ซึ่งก็คือ Science, Technology, Engineering และ Mathematics ซึ่งในส่วนนี้เราก็มีมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีอยู่ในพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตาม คนในพื้นที่ ต้องไม่ลืมรากทางวัฒนธรรมทั้งความเป็นคนไทย และความเป็นคนอีสาน เพียงแต่ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา

และสุดท้ายข้อ 6 การกระจายความเจริญด้วยกลไกภาครัฐ เราต้องไม่ทำให้เกิดสังคมแบบรวยกระจุก จนกระจาย โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้น กรมพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการงานพัฒนาด้านต่างๆให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนหมู่บ้าน กองทุนออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต่างต้องร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตต่อไป

“ที่สุดแล้ว เราจะต้องให้ความสำคัญทั้งกับการรักษาสิ่งเดิม เพิ่มเติมสิ่งใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เปิดรับโอกาสทางการค้าการลงทุนที่มากับเส้นทางสายไหม และระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ปรับตัวสู่การเกษตรวิถีใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลักดัน Soft Power ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย ปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคน และกระจายความเจริญ เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงกัน” นายอนุทิน กล่าว.Source link

Notícias

Ilhas Salomão, Solomon Star News, Inglês

THE case involving the mining row in Isabel Province that saw the destruction and damage of family properties in Jejevo village will undergo a new

Ilhas Cook, Cook Island News, Inglês

Cook Islands Cricket men’s team during their recent New Zealand tour. The association is set to launch its 2024 Rarotonga Super Slam Competition today.

Tuvalu, The Fiji Times, Inglês

By Natalie Thomas, Maria Tsvetkova and Anton Zverev BALAKLIIA, Ukraine (Reuters) – When Russian forces withdrew from the town of Balakliia in eastern Ukraine in

Nigéria, The Guardian, Inglês

Pope Francis Sunday described the increasing cases of kidnapping in Nigeria, as “extremely concerning”. “I express my closeness in prayer to the Nigerian people, hoping